Pielgrzymka – w sensie religijnym określmy podróż podjętą z pobudek religijnych do jakiegoś miejsca świętego związanego z postaciami lub faktami Starego i Nowego Testamentu albo do miejsca kultu świętych czy ich relikwii. W XII w. pielgrzymkę rozumiano dwojako - jako formę życia ascetycznego lub praktykę odwiedzania miejsc świętych.


Pielgrzymowanie jest jedną z form oddania czci Bogu. Pielgrzymowanie w kulturze chrześcijańskiej znajduje swój początek w wierze Izraela.  Idea tej podróży pojawia się już w tzw. Epoce Sędziów (1500- 1200 p.n.e.). W Izraelu pielgrzymowanie było religijnym obowiązkiem. W czasach przed Chrystusowych pielgrzymowano do sanktuariów w których niegdyś Jahwe objawiał się ludziom. Najważniejszym celem pielgrzymek Żydów była Jerozolima – a dokładnie świątynia jerozolimska. Świątynia, która była najważniejszym, a z czasem jedynego celem pielgrzymek Izraelitów. Nawet po podziale Izraela, Jerozolima, pozostała stolicą religijną wszystkich wyznawców Jahwe.


W czasach które znamy z kart Ewangelii każdy pobożny Żyd miał obowiązek pielgrzymować do Świętego Miasta przynajmniej trzy razy w roku (w Święto Przaśników, Święto Tygodni, Święto Namiotów). Bezwzględny nakaz pielgrzymowania mieli mieszkańcy Judei, to jednakże bogobojni Żydzi z innych regionów ówczesnego świata przybywali do świątyni w wybranym czasie. Podczas drogi pielgrzymi śpiewali psalmy, rozmawiali, modlili się. W Nowym Testamencie mamy także opis pielgrzymki, jaką odbył dwunastoletni Jezus ze swoimi rodzicami do Jerozolimy (Łk. 2, 41-45). Ewangelista opowiada o zwyczaju, który był wówczas gorliwie kultywowany przez Żydów.


W początkowym okresie chrześcijaństwa dominowały wyprawy do Ziemi Świętej. Od III w. wzrosła ilość osób pielgrzymujących do grobów męczenników, a od V w. do wyznawców Chrystusa. W średniowieczu ważną rolę odegrał kult obrazów i z nim wiązały się również migracje pielgrzymkowe. Od XIV w. obraz stał się niejako personifikacją świętego, uzyskał rangę jaką w poprzednich okresach miały relikwie. W przypadku obrazu lub figury Matki Boskiej wypełniały one lukę zaistniałą z braku grobu, ciała, czy relikwii.


W średniowiecznej Europie mamy do czynienia z trzema najważniejszymi celami pielgrzymek: Ziemia Święta, Rzym, Santiago de Compostella. Ta krótka lista z biegiem czasu była i jest uzupełniana o kolejne piękne i mistyczne miejsca.